główna zawartość
artykuł nr 1

RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032

RAPORT

z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032

 

1. Przedmiot konsultacji społecznych.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 – 2032.

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w w/w przedmiocie.

Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 07.12.2016r., 
a zakończyły się w dniu 16.12.2016r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: "Tablica ogłoszeń"

- w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, w godzinach pracy Urzędu.

3. Przebieg konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący w/w tematu.

4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej .

- w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

 

 

 

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032

Zarządzenie Nr 368/2016 
Wójta Gminy Janów 
z dnia 7 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza: 
 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczące: projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 – 2032.

§ 2 

1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu programu wymienionej w § 1. 

2. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres gmina@janow.pl z dopiskiem: „konsultacje azbest”, bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 07 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica
Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793
Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.