główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej".

Janów, dnia 02.09.2016 r..

BK-III.6220.5.9.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) oraz w związku z przedłożeniem przez Inwestora wymaganych uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko, a także po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień organów wskazanych w cyt. ustawie

zawiadamiam

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na „Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej”.

 

 1. W dniu 14.04.2016 Wójt Gminy Janów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej” w miejscowości Przyrów;
 2. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Janów, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
 3. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i zgodnie z art. 29 cyt. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu.
 4. Każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy w szczególności:
 • wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami
 • stanowiskiem organów opiniujących i uzgadniających warunki przedmiotowej inwestycji.
 • raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami
 • innymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.
 1. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni tj. od 05.09.2016 r. do 26.09.2016 r.
 2. Uwagi lub wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu
  (w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 5 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Janów.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Janowie oraz Urzędu Gminy w Przyrowie oraz powieszone na tablicach ogłoszeń: w budynku Urzędu Gminy w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów i urzędu Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 42-248 Przyrów, a także przesłane listownie do stron postepowania.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica
Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793
Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.