główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów  z dnia 20 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok

Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:

a) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży,

b) wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,

c) wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży, 

d) wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,

e) informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe, których dotyczy niniejsza umowa.

 

II. Forma realizacji zadania

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

-  przygotowanie i start we współzawodnictwie młodzieżowym,

-  organizację ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

- organizację projektów promujących zdrowy styl życia w środowisku wiejskim, osób  niepełnosprawnych, sportu masowego,

-  organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

-  szkolenie kadr młodzików,

-  wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną,

-  wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i zawodach,

-  organizowanie wyjazdów szkoleniowych,

-  zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z daną dyscypliną,

-  honoraria i wynagrodzenia dla trenerów i sędziów zatrudnionych przy realizacji  zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,

- usługi transportowe i delegacje sędziowskie,

- opłaty startowe, ubezpieczenia zawodników,

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 30 000 zł.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), i Uchwały Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

Organizacje powinny dysponować kadrą o stosownej wiedzy, kwalifikacjach trenerskich, instruktorskich, przeszkolonych wolontariuszy oraz posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i rzeczowe konieczne do realizacji zadania.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Janów działając w oparciu o założenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok dokonuje oceny  złożonych ofert  pod względem formalnym i merytorycznym.

Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

Umowa o realizację zadania zostanie sporządzona w formie pisemnej.

 

V.   Termin i warunki realizacji zadania

1.  Zadanie powinno być wykonane w okresie od 14.04.2016 r. do  01.12.2016 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.

3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania  zadania publicznego w terminie określonym umową.

4. Urząd Gminy Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione  w art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

5. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne  nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

6. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano  realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania  zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

VI. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert 

1. Oferty dotyczące realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej należy składać do dnia 07.04.2016 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.  
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania  (Dz. U.z 2011 r., nr 6 poz. 25).

3. Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, natomiast w przypadku podmiotów które prowadziły działalność krócej niż rok – krótki opis prowadzonej  działalności.

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

6. Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert 

1. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:

- wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na  dofinansowanie ich realizacji.

4. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu tygodnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem   formalnym i merytorycznym:

- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji  publicznej lub przez nie nadzorowane;

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prac społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w  latach  poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

- ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów, a w szczególności  z  działaniami na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Janów zadaniach publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 

W roku 2015 r. na realizację zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu przeznaczono kwotę w wysokości 30 000,00 zł. W ramach ogłoszonego i przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania powierzono trzem organizacjom, które w zupełności wywiązały się z zawartych umów. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące realizowanych zadań, nazw jednostek którym je zlecono oraz kwotę wsparcia finansowego jaka została udzielona

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „Dragon”

„Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz organizacja i udział w imprezach sportowych w 2015 roku”

10 000 zł

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Run Podkowa” Janów

„Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic walking”

8 000 zł

3.

Klub Sportowy
„Złoty Potok”

„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz organizacja zawodów sportowych  w piłce nożnej”

12 000 zł

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj


WZÓR OFERTY (wersja edytowalna-doc.)

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica
Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793
Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.