główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance

Zarządzenie Nr 249/2016
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 8 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 5c, pkt 2 i art. 36a, ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn zm.) w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs w celu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zawierające jego warunki określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

§ 5

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Janów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica
Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793
Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.