główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 marca 2016 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W JANOWIE
z dnia 8 marca 2016 r.

 

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY JANÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11 ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 KWIETNIA 2016 R.

 

Na podstawie art. 410 § 7 Kodeksu Wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Janowie informuje:

1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Janowie odbędzie się publicznie w dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 13.00, w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie ul. Częstochowska 1; pokój nr 4.

2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy Widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach kartki zawierające:

- w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami (poczynając od nr 1);

- do drugiego pojemnika, w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.

3. Losowania dokonują dwie osoby – członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, wyznaczone przez Przewodniczącego GKW lub jego Zastępcę. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie dwukrotnie powtarzane przez prowadzącego losowanie.

4. Wyjęte z kopert kartki z numerami i kartki z nazwami komitetów wyborczych będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.

5. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie i zamieszczona w BIP i na stronie internetowej www.janow.pl. Janów, dnia 8 marca 2016 r.

Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

/-/ Sylwia Kozioł

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowany skład Obwodowej Komisji Wyborczych nr 6 w Janowie
Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 10 marca 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 marca 2016 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komis
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANOWIE z dnia 9 lutego 2016 r.
Ukonstytuowana Gminna Komisja Wyborcza w Janowie
Postanowienie Nr DCZ.7202-1/24//15 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów (w okręgu wyborczym nr 11),zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Komunikat Wójta Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14.01. 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Janowi
Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11
Zarządzenie nr 4/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11
POSTANOWIENIE NR DCZ.773-1/1/2016 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Janów