główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów

DKO.021.1.3.2016

Zarządzenie Nr 3/2016
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
z dnia 01 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie zarządza:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 2

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o przeprowadzeniu naboru zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń GOPS w Janowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

/-/ Halina MiodyńskaKIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT D.S. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE UL. ŻARECKA 1, 42-253 JANÓW

I.Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wykształcenie wyższe

5.Nieposzlakowana opinia.

6.Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,
4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,
5) ustawy o ochronie danych osobowych,
6) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
7) ustawy o samorządzie gminnym,
8) ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe

1.Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

2.Umiejętność organizacji pracy własnej.

3.Umiejętność pracy w zespole.

4.Łatwość przekazywania informacji.

5.Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

6.Odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

7.Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

III. Zakres podstawowych czynności

1.Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.

2.Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do: oświadczeń wychowawczych, ofunduszu alimentacyjnego.

3.Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

4.Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

5.Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.

7.Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, w tym także w wersji elektronicznej.

8.Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

9.Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.

10. Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, komornikami, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.

11.Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

12.Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

13.Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

14.Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.

IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

1.Wymiar czasu pracy - pełny etat.

2.Umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.

3.Praca administracyjno-biurowa.

4.Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1.

5.Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty

1.CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2.List motywacyjny.

3.Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa, zaświadczenia).

6.Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

7.Oświadczenie:
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

8.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

9.W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Żarecka 1, (pokój nr 5 lub 4), lub pocztą na adres Ośrodka w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego" w terminie do dnia 11 marca 2016 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Rekrutacja

1.Rekrutacja na ww. stanowisko będzie przebiegać w dwóch etapach.

2.Etap I nastąpi w dniu 14 marca 2016 r. i obejmuje weryfikację przez komisję konkursową dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych i dopuszczenia do drugiego etapu.

3.Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, jak również tablicy ogłoszeń siedziby Ośrodka.

5.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru jak i nie przejdą II etapu będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ( pokój Nr 5).

6.Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 34/3278405 Janów, dnia 01.03.2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

/-/ Halina Miodyńska

 

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica
Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793
Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance
Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów
Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.