główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną", zlokalizowanej w Zarębicach, gmina Przyrów

BK-III.6220.2.14.2014

Janów, dnia 17.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1-8, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Janów zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną”, zlokalizowanej w Zarębicach, gmina Przyrów.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w postanowieniu Wójta Gminy Janów znak BK-III.6220.2.8.2013 z dnia 13.10.2014 r.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną” przedłożono do uzgodnienia w RDOŚ Katowice i PPIS w Częstochowie.

Postanowieniem Nr WOOŚ.4242.31.2015.WW.5 z dnia 07.12.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację przedsięwzięcia, natomiast opinią sanitarną Nr NS/NZ.513-20/15 z dnia 27.03.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował w/w przedsięwzięcie, potwierdzając tą opinię pismem Nr NS/NZ.523-20/15 z dnia 22.10.2015 r. po przeanalizowaniu raportu i przedłożonych uzupełnień i wyjaśnień do raportu.

Wobec powyższego Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1) toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną”;

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawać będzie Wójt Gminy Janów;

3) w dniach od 18 grudnia 2015 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, w tym z uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 18 grudnia 2015 r do dnia 07 stycznia 2016 r w siedzibie Urzędu Gminy Janów pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tj. z dnia 08 lutego 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 262) na adres gmina@janow.pl

4) organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Janów;

5) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).


Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj