główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 154/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 7 września 2015 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017)

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1.urzędowych obwieszczeń wyborczych,

2.plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Plakaty wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej należy umieszczać:

1.w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód,

2.w równych częściach wyznaczonych miejsc dla wszystkich komitetów wyborczych.

§ 4.

Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze komitety wyborcze mają obowiązek usunąć w terminie 30 dni od dnia wyborów. W przypadku ich nie usunięcia zostaną one usunięte na ich koszt.

§ 5.

Wykaz miejsc o którym mowa w § 2 podaje się do wiadomości publicznej oraz umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janów

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj


Dostępne kategorie:
Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony
Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych kom
Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do S
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej