Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego