główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r

Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1, § 2, § 3, § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się na terenie Gminy Janów 7 Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2.Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Janów i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.janow.pl.

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r
Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o losowaniu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej