główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015

Zarządzenie Nr 59/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 17 marca 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015 i Uchwały Nr 287/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

§ 2

Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Wójt Gminy Janów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj