główna zawartość
artykuł nr 1

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

                                             

                                                                                            Janów, dn 28.01.2015 r.

RAPORT
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na rok 2015.

1. Przedmiot konsultacji społecznych.
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok.

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w w/w przedmiocie.
Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły sie z dniem 20.01.2015 r., a zakończyły się w dniu 27.01.2015 r.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej   w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne",
- w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, w godzinach pracy Urzędu.

3. Przebieg konsultacji społecznych.
W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący w/w tematu.

4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych.
Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej   w zakładkach: "Tablica ogłoszeń" oraz "Konsultacje społeczne"
- w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1.

artykuł nr 2

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy Janów
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów   na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczące: projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

§ 2

1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.
2. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres gmina@janow.pl z dopiskiem: „konsultacje”, bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 20 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów
/-/ Joanna Ścigaj