główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 677/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 22 października 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.).

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami prowadzącymi na terenie Gminy Janów swoją działalność w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 22 października 2014r. do 29 października 2014r. do godziny 12.00.

§ 3

1. Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.

2. Uwagi można zgłaszać pocztą internetową na adres mailowy: i.srubarczyk@janow.pl oraz pisemnie na adres Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Ilona Śrubarczyk-Ociepa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski


Strategia Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. : "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szeokopasmowej (obręb Złoty Potok)"
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020
Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów w 2013 r
Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Konsultacje społeczne nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023
Informacja o ponownym wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2013
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014.