główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
z dnia 20 października 2014 roku

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

Na podstawie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Janowie informuje:

1.Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Janowie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 roku o godzinie 12°°, w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie ul. Częstochowska 1; pokój nr 4.

2.Losowanie list komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy

Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o listach przyznanych w drodze losowania przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Katowicach i Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Następnie, w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach kartki zawierające: - w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami ( poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie); - do drugiego pojemnika, w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rad gmin.

3. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy

Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy i odbędzie się na zasadach wymienionych w pkt 2, z wykorzystaniem numerów bezpośrednio następujących po numerach przyznanych w pierwszym losowaniu.

4.Losowania dokonują dwie osoby – członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, wyznaczone przez Przewodniczącego GKW. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie dwukrotnie powtarzane przez prowadzącego losowanie.

5.Wyjęte z kopert kartki z numerami i kartki z nazwami komitetów wyborczych będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.

6.Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie i zamieszczona w BIP i na tronie internetowej www.janow.pl.

Janów, dnia 20 października 2014 roku

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Janowie

/-/ Monika Gałązka

Dostępne kategorie:
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów
Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 2014
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji
Kalendarz wyborczy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.