główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 590/2014
Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2014r.

BK-II.524.1.2014

Janów, dnia 14.05.2014

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) dalej u.d.p.p. oraz Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 – 2015.

Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:
a)wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży,
b) wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,
c) wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,
d) wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży,
e) informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe, których dotyczy niniejsza umowa.

II. Forma realizacji zadania

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
- przygotowanie i start we współzawodnictwie młodzieżowym,

- organizację ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,
- organizację projektów promujących zdrowy styl życia w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
- organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- szkolenie kadr młodzików,
- wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną,
- wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i zawodach,
- organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
- zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z daną dyscypliną,
- honoraria i wynagrodzenia dla trenerów i sędziów zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,
- usługi transportowe i delegacje sędziowskie,
- opłaty startowe, ubezpieczenia zawodników,

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego, w roku 2014 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierani i upowszechniania kultury fizycznej 30 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 – 2015.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców. Organizacje powinny dysponować kadrą o stosownej wiedzy, kwalifikacjach trenerskich, instruktorskich, przeszkolonych wolontariuszy oraz posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i rzeczowe konieczne do realizacji zadania.

Komisja Konkursowa i jej przewodniczący powoływany Zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2011 r. ze zmianami, działając w oparciu o założenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015 dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.

Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. Umowa o realizację zadania zostanie sporządzona w formie pisemnej.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 16.06.2014 r. do 01.12.2014 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.

3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

4. Urząd Gminy Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione w art.11 ust. 3 u.d.p.p. sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

5. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

6. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z u.d.p.p.

VI. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

1.Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych należy składać do dnia 10.06.2014 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

2.Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

3.Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, a w przypadku podmiotów które prowadziły działalność krócej niż rok – krótki opis prowadzonej działalności.

4.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

6.Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert

1.Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu tygodnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

6Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym:

- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 u.d.p.p. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 u.d.p.p. udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 u.d.p.p. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 u.d.p.p., które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

- ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów, a w szczególności z działaniami na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Janów zadaniach publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013

W roku 2013 r. na realizację zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę w wysokości 30 000,00 zł. W ramach ogłoszonego i przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania powierzono czterem organizacjom, które w zupełności wywiązały się z zawartych umów. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące realizowanych zadań, nazw jednostek którym je zlecono oraz kwotę wsparcia finansowego jaka została udzielona.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „Dragon”

„Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz organizacja i udział w imprezach sportowych w 2013 roku”

10 000 zł

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Run Podkowa” Janów

„Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic walking”

10 000 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orle Gniazdo”
w Złotym Potoku

„Organizacja i udział w zawodach członków LUKS „Orle Gniazdo”   w sekcjach: tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykowa, lekkoatletyka”

0 zł

4.

Klub Sportowy
„Złoty Potok”

„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz organizacja zawodów sportowych  w piłce nożnej”

10 000 zł

 

 Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 WZÓR OFERTY (wersja edytowalna-doc.)

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. : "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szeokopasmowej (obręb Złoty Potok)"
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020
Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów w 2013 r
Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Konsultacje społeczne nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023
Informacja o ponownym wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2013
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014.