główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów

Wójt Gminy Janów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. Z 2012 r. poz. 182) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
 
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać następujące wymogi, w tym co najmniej wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) tj.:
1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę również posiadanie przez kandydatów wyższego wykształcenia medycznego i specjalizacji w zakresie: medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych (internista) oraz pediatrii.

3. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
e) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt 3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
f) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
g) kserokopię dowodu osobistego,
h) oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, 42-253 Janów lub listownie na adres Urzędu Gminy Janów w terminie do dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Janów).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ Janów".

5. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Janów. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres 6 lat. Wójt Gminy Janów nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.
 
Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Janów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Urzędzie Gminy Janów, pokój numer 17, telefon kontaktowy 34 327 80 48

8. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Janów.
Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. : "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szeokopasmowej (obręb Złoty Potok)"
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020
Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów w 2013 r
Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Konsultacje społeczne nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023
Informacja o ponownym wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2013
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014.