główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

  Janów, dnia 11.07.2013r.

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Janów

ogłasza

 

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „Dragon”

„Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz organizacja i udział w imprezach sportowych w 2013 roku”

10 000 zł

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Run Podkowa” Janów

„Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic walking”

10 000 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orle Gniazdo”
w Złotym Potoku

„Organizacja i udział w zawodach członków LUKS „Orle Gniazdo” w sekcjach: tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykowa, lekkoatletyka”

0 zł

4.

Klub Sportowy
„Złoty Potok”

„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz organizacja zawodów sportowych  w piłce nożnej”

10 000 zł

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.