główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów

Ze względu na warunki atmosferyczne przekraczające w pomieszczeniach temperaturę 29°C zmianie uległy godziny pracy pracowników Urzędu Gminy Janów.

Począwszy od poniedziałku (24 czerwca 2013 r. ) do odwołania Urząd Gminy w Janowie pracuje od godz. 6.00 – 14.00 z wyjątkiem wtorku kiedy Urząd będzie czynny w godzinach od 8.00 – 16.00

Za powstałe niedogodności przepraszamy.


Zarządzenie Nr 423/2013
Wójta Gminy Janów
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów.  

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Ze względu na warunki atmosferyczne przekraczające w pomieszczeniach temperaturę 29°C określam dla pracowników Urzędu Gminy Janów godziny pracy od 6.00 do 14.00 z wyjątkiem wtorku kiedy Urząd Gminy Janów będzie pracował od 8.00 do 16.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.