główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013

RO-VII.524.2.2013

Janów, dnia 14.06.2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 – 2015.

Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013.

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

I. Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży.

b) Wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe.

c) Wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży.

d) Wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży.

e) Informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje pozarządowe, których dotyczy niniejsza umowa.

II. Forma realizacji zadania

Zadania, mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

- przygotowanie i start we współzawodnictwie młodzieżowym,
- organizację ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,
- organizację projektów promujących zdrowy styl życia w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
- organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- szkolenie kadr młodzików,
- wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną,
- wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i zawodach,
- organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
- zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z daną dyscypliną.
- honoraria i wynagrodzenia dla trenerów i sędziów zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,
- usługi transportowe i delegacje sędziowskie,
- opłaty startowe, ubezpieczenia zawodników,

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego, w roku 2013 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki ogólne:

a) Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

b) Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, a w przypadku podmiotów które prowadziły działalność krócej niż rok – krótki opis prowadzonej działalności.

c) Dysponować kadrą o stosownej wiedzy, kwalifikacjach trenerskich, instruktorskich, przeszkolonych wolontariuszy oraz posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i rzeczowe konieczne do realizacji zadania.

2. Komisja Konkursowa i jej przewodniczący powoływana Zarządzeniem nr 51/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2011 r., z późniejszą zmianą zgodnie z Zarządzeniem nr 417/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2013 r. , działając w oparciu o założenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.

4. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ust. 1 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) lub innych właściwych przepisów.

5. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 10.07.2013 r. do 01.12.2013 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.

3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

4. Urząd Gminy Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

5. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

6. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.

VI. Termin składania ofert

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych należy składać do dnia 09.07.2013 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

3. Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, a w przypadku podmiotów które prowadziły działalność krócej niż rok – krótki opis prowadzonej działalności.

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

6. Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert

1. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie: a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu tygodnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

6. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
- ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów, a w szczególności z działaniami na rze+cz Gminy Janów i jej mieszkańców.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Janów zadaniach publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012

W roku 2012 r. na realizację zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę w wysokości 30 000,00 zł. W ramach ogłoszonego i przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania powierzono czterem organizacjom, które w zupełności wywiązały się z zawartych umów. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące realizowanych zadań, nazw jednostek którym je zlecono oraz kwotę wsparcia finansowego jaka została udzielona.


Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „Dragon”

„Prowadzenie zajęć sportowo, rekreacyjnych i szkoleniowych teakwon-do oraz organizacja i udział w imprezach sportowych w 2012r”

8 000,00 zł

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Run Podkowa” Janów

„Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic walking”

10 000,00 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orle Gniazdo”
w Złotym Potoku

„Organizacja i udział w zawodach członków LUKS „Orle Gniazdo” w sekcjach: tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykowa, lekkoatletyka”

1 000,00 zł

4.

Klub Sportowy
„Złoty Potok”

„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkówki oraz organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej”

11 000,00 zł

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.