główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych

W bieżącym roku bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się nabór wniosków ramach działania Inicjatyw Lokalnych. Do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 16 wniosków, z czego 10 uzyskało dofinansowanie. Przeważającą częścią zgłoszonych do realizacji inicjatyw były wnioski składane bezpośrednio przez mieszkańców gminy (13 wniosków), oraz trzy wnioski złożone przez stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Gminy Janów.
 
 
Ogółem zgłoszone inicjatywy opiewały na kwotę dofinansowania ponad 81 042 zł, natomiast w budżecie Gminy Janów na realizację powyższego celu zarezerwowano kwotę 50 000,00 zł.

 

Zespół Ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej, ocenił złożone wnioski w następujący sposób:

 

Imię i Nazwisko / Nazwa inicjatora Nazwa przedsięwzięcia Ocena punktowa Kwota przyznanej dotacji
Krystyna Kozioł - Sołectwo Ponik Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ponik 47 7 714
Roman Hęciński - Sołectwo Lusławice Łapacz do boiska w Lusławicach 46 2 675
Aleksandra Wojdyła - Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie Bezpieczna szatnia dla najmłodszych 46 5 103
Aleksandra Synowiec - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lusławicach Odnowienie i doposażenie sal lekcyjnych 46 5 160
Agnieszka Brodzińska - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance Remont i modernizacja sali lekcyjnej edukacji wczesnoszkolnej 46 5 960
Ewelina Baraniecka - Rada Rodziców przy Przedszkolu w Złotym Potoku Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w miejscowości Złoty Potok poprzez wymianę ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Złotym Potoku 46 8 670
Renata Szota - Rada Rodziców przy Gimnazjum im Armii Krajowej w Piasku Remont i modernizacja pracowni matematycznej 46 7 254
Tomasz Szecówka - Sołectwo Zagórze Modernizacja budynku świetlicy 46 1 810
Rafał Tomza - Sołectwo Pabianice Remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pabianicach 46 2 580
Paweł Stefaniak - mieszkańcy Złotego Potoka Wymiana okien i montaż paneli PCV w pomieszczeniu siłowni OSP Złoty Potok 46 3 074
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Siedlec Impreza plenerowa w ramach przypadających Dni Gminy Janów pod hasłem Z KULTURĄ LUDOWĄ ZA PAN BRAT 44 0
Sylwia Kozioł - Sołectwo Lipnik Remont świetlicy wiejskiej w Lipniku 44 0
Krzysztof Szczepanek Montaż siedlisk przy boisku w Lgoczance - II etap 42 0
Ochotnicza Straż Pożarna Janów Remont kotłowni Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie 37 0
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Ziemskie w Częstochowie Wycieczka z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 35 0
Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie Podtrzymanie i kultywowanie tradycji ludowej Gminy Janów - stroje ludowe dla Gminnego Koła Gospodyń 35 0
Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.