główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 386/2013
Wójta Gminy Janów
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
 
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 157/2005 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Janów, zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów – Referenta do spraw gospodarki odpadami.
 
§ 2
Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana odrębnym zarządzeniem.
 
§ 3
Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Ustalam dzień 10 kwietnia 2013 r. dniem publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP Gminy Janów.
 
§ 5
Ustalam dzień 23 kwietnia 2013 r. terminem do składania dokumentów przez kandydatów.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
 

 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 386/2013
Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
 
 
Wójt Gminy Janów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Referenta do spraw gospodarki odpadami
 
1. Wymagania niezbędne
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie wykształcenia wyższego,
4) osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,
5) cieszyć się nieposzlakowana opinią.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów:
- ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
3) komunikatywność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) systematyczność,
6) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku,
7) terminowość w wykonywaniu zadań,
8) biegła znajomość obsługi komputera i programów użytkowych,
9) doświadczenie zawodowe w administracji.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności obejmować będzie:
1)   nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie odpadów komunalnych;
2)   współudział w przygotowaniu dokumentów przetargowych w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów;
3)   wdrożenie i weryfikacja deklaracji od właścicieli nieruchomości;
4)   naliczanie oraz egzekwowanie opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o odpadach;
6)   nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów stałych i ciekłych na terenie gminy;
7)   prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów stałych od instytucji i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy;
8)   sporządzanie zbiorczych sprawozdań zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy;
9)   zapewnienie utrzymania czystości na terenach komunalnych gminy;
10) obsługa programu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych;
11) udział w czynnościach kontrolnych dotyczących realizacji obowiązku w pozbywaniu się nieczystości stałych i ciekłych zgodnie z regulaminem porządku i czystości
w gminie;
12) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów podlegających odzyskowi i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów;
13) prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14) dokonywanie stałej samokontroli wykonywanej przez siebie pracy, wspieranie i promowanie wartości etycznych poprzez codzienne postępowanie i podejmowane decyzje;
15) archiwizowanie wytworzonej dokumentacji na zajmowanym stanowisku;
16) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w pomieszczeniu biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie warunków szkodliwych i uciążliwych. Stanowisko wymagać będzie bezpośredniego kontaktu
z klientami.
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów w miesiącu marcu 2013 r. wyniósł 10,34%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata lub notarialnie)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata lub notarialnie),
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notarialnie),
6) referencje z poprzednich miejsc pracy,
7) kwestionariusz osobowy,
8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do złożenia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
9) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zawierające klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
 z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm..)”
11) w przypadku dopuszczenia do ubiegania się o stanowisko urzędnicze, obywateli Unii Europejskiej, oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub innych przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa
w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta do spraw gospodarki odpadami - Oferta Pracy 1/2013” do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godz. 12:00 pod adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, pok. Nr 1 Sekretariat. Termin uznaje się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy dokumenty aplikacyjne wpłyną do określonej wyżej daty i godziny.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.