główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 370/2013
Wójta Gminy Janów
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące:
1. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektów uchwał wymienionych w punktach od 1 do 5.

2. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres odpady@janow.pl z dopiskiem: „konsultacje”, bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 5 marca 2013 r. do 11 marca 2013 r. do godziny 12.00.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 370/2013 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów;

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 370/2013 - projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 370/2013 - projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 370/2013 - projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 370/2013 - projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

Załącznik nr 6 - do Zarządzenia nr 370/2013 - Formularz zgłaszania uwag i wniosków . do Zarządzenia nr 370/2013 (wersja pdf)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 370/2013 - Formularz zgłaszania uwag i wniosków . do Zarządzenia nr 370/2013 (wersja doc - edytowalna)

Dostępne kategorie:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013
Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r.