główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012

 

RO-VII.524.2.1.2012
Janów, dnia 17.05.2012
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych w roku 2012
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów  z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015
 
Wójt Gminy Janów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012.
 
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I.   Rodzaj zadania.
 
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych:
a)  Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.
b) Upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców.
c)  Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie nowych miejsc integracji społecznej w celu zacieśniania lokalnej więzi społeczno-kulturowej.
 
II. Forma realizacji zadania
 
W zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
-   realizację przedsięwzięć artystycznych mających na celu integrację oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Janów,
-   realizację projektów, których celem jest aktywizacja społeczna mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych,
-   organizację przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu aktywną promocję lokalnej twórczości i twórców,
-   organizację wyjazdów służących integracji społeczności lokalnej,
-   tworzenie nowych miejsc służących integracji społeczności lokalnej,
-   zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów związanych z realizacją działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
III.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego, w roku 2012 przeznacza środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 40 000zł. 
 
IV.   Zasady przyznawania dotacji
 
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.
1.  Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania  (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).
2. Komisja Konkursowa i jej przewodniczący powoływana zarządzeniem Wójta Gminy Janów, działając w oparciu o założenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
3.  Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
4. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
5. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
V.  Termin i warunki realizacji zadania
1.   Zadanie powinno być wykonane w okresie od 18.06.2011 r. do  01.12.2012 r
2.  Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisywanym w ofercie.
3.  Zleceniobiorcy są zobowiązani do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.
4.   Urząd Gminy Janów w trakcie wykonywania zadania przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
5.  W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
6.  Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.
 
VI.   Termin składania ofert 
1.   Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji zadań Gminy w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych należy składać do dnia 11.06.2012 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 
2.  Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania  (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).
3.  Do złożonej oferty należy załączyć sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok, a w przypadku podmiotów które prowadziły działalność krócej niż rok – krótki opis prowadzonej działalności.
4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
6.  Każdy projekt winien być złożony jako oferta, w innym wypadku nie będzie rozpatrzony.
 
 
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wykonania wyboru ofert 
1.   Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.
3.   W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
a)  powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)   wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janów Komisja Konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół na podstawie, którego Wójt Gminy Janów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. O podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu tygodnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
6.  Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dokonuje ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
-  uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
-  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
-  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
-   uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
-   uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
-   ocenia zgodność oferty z Programem Współpracy Gminy Janów, a w szczególności z działaniami na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców.
 
 
 
 
VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Janów zadaniach publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2011  
  W roku 2011 r. na realizację zadania wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł. W ramach ogłoszonego i przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania powierzono jednej organizacji, która w zupełności wywiązała się z zawartej umowy.
 

Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa projektu
Kwota dotacji
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku
Rozbudowa remizy strażackiej z przeznaczeniem na obiekt społeczno - kulturalny (Etap I – bez nadbudowy/dachu)
50 000 zł

 
 
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski

 
Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r.
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie
Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2011
Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012
Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
Zamiar połączenia następujących instytucji kultury
ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie