główna zawartość
artykuł nr 1

Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Mając na uwadze przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowywanie działalności mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz innych uzależnień (narkomania, nikotynizm, itp.).

 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że do dnia 13.04.2012 roku można składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Janów (wzór do pobrania na stronie www.janow.pl) o dofinansowywanie działalności mającej na celu:
 
1. doposażenie w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, a także finansowanie ich bieżącej działalności;
 
2. zakup niezbędnych książek, czasopism, materiałów multimedialnych i ulotek o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi i przemocy oraz zakup literatury fachowej dla pedagoga szkolnego i terapeuty w punkcie konsultacyjnym;
 
3. organizowanie programów profilaktycznych w szkołach przez profesjonalnie przygotowanych realizatorów;
 
4. współfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z grup ryzyka;
 
5. promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;
 
6. organizowanie wolnego czasu dla dzieci z grup ryzyka (poprzez finansowanie umów zleceń dla instruktorów);
 
7. działania zmierzające do integracji dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z otoczeniem (w tym finansowanie poczęstunku oraz organizowanie zajęć profilaktycznych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin);
 
8. dofinansowywanie palcówek lecznictwa odwykowego, a także ich remontu i adaptacji do wymogów określonych w przepisach szczególnych (w tym też dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych oraz pracy terapeutycznej z rodziną);
 
9. finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieciz rodzin z problemami alkoholowymi oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 
10. wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym;
 
11. finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych oraz udziału w kampaniach lokalnych i krajowych mających na celu podniesienie świadomości problemu alkoholowego i narkotykowego.
 
Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkogolowych
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

Sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (wersja word 97 - 2003)

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r.
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie
Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2011
Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012
Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.
Zamiar połączenia następujących instytucji kultury
ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie