główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach inicjatyw lokalnych

Janów, dnia 2 listopada 2011 r.

INFORMACJA O PRZEZNACZONYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH
W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

Lp
Grupa Inicjatywna/
wnioskodawca
Nazwa inicjatywy
Przeznaczone środki
1
Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa Koło „IRYDION”
„Wymiana stawideł oraz wykonanie krat i zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Guców - Irydion”
0,00
2
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
„Remont trzeciego boksu garażowego przy Remizie OSP JANÓW”
12 018,00
3
Marianna Grzegorczyk Sołectwo Apolonka,
„Zagospodarowanie placu zabaw”
2 300,00
4
Alfreda Mendakiewicz Sołectwo Janów,
„Dokończenie budowy chodnika na ulicy Szkolnej w Janowie”,
 
7 775,00
5
Alekasandra Wojdyła, Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Janowie,
„Wspólnie na rzecz dzieci”,
7 153,00
6
Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawiu
„Remont boksu garażowego na potrzeby funkcjonowania jednostki OSP”,
5 984,00
7
Sylwia Kozioł
Sołectwo Lipnik,

„Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem i montażem kominka oraz systemu rozprowadzenia ciepła, zakup i montaż dwóch lamp i dokończenie remontu instalacji elektrycznej”,
8 000,00
8
Marek Bartkowiak
„Wykonanie murawy płyty pełnowymiarowego boiska w Złotym Potoku”,
14 550,00
9
Artur Słabosz
Sołectwo Bystrzanowice
 
„Montaż trybun przy boisku sportowym w Lgoczance”
2 220,00
 
OGÓŁEM
60 000,00

 

 
 
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski
artykuł nr 2

Informacja o przyznanych stypendiach Wójt Gminy Janów dla uczniów z terenu gminy Janów na rok szkolny 2011/2012.

Wójt gminy Janów informuje , że na rok szkolny 2011/2012 zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Janów dla uczniów z terenu naszej gminy, szczególnie uzdolnionych artystycznie, zdobywających laury na konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Stypendia za ten okres otrzymają następujący uczniowie:

1. Roksana Nieroda
2. Przemysław Piekarski
3. Agata Śrubarz
4. Adrianna Znaj
5. Konrad Znaj
artykuł nr 3

Konsultacje trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 10 lutego 2011 r. do godziny12.00(za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  27/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 lutego 2011 r. do 10 lutego 2011r. do godziny 12.00.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
 
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 


Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

artykuł nr 4

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na  lata 2011 - 2015. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 10 lutego 2011 r. do godziny12.00(za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  26/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 lutego 2011 r. do 10 lutego 2011r. do godziny 12.00.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
 
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

artykuł nr 5

Konsultacje programu współpracy

 

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011”. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 20 grudnia 2010r (za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  3/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 9 grudnia 2010 roku

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami gminy Janów, organizacjami pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011
 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 9 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
3.  Organizacje pożytku publicznego, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego w roku 2010 o przeprowadzanych konsultacjach zostaną powiadomione pisemnie
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 

Program współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011.

 

Dostępne kategorie:
Informacje Urzędu