Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach inicjatyw lokalnych

Janów, dnia 2 listopada 2011 r.

INFORMACJA O PRZEZNACZONYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH
W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH 

Lp
Grupa Inicjatywna/
wnioskodawca
Nazwa inicjatywy
Przeznaczone środki
1
Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa Koło „IRYDION”
„Wymiana stawideł oraz wykonanie krat i zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Guców - Irydion”
0,00
2
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
„Remont trzeciego boksu garażowego przy Remizie OSP JANÓW”
12 018,00
3
Marianna Grzegorczyk Sołectwo Apolonka,
„Zagospodarowanie placu zabaw”
2 300,00
4
Alfreda Mendakiewicz Sołectwo Janów,
„Dokończenie budowy chodnika na ulicy Szkolnej w Janowie”,
 
7 775,00
5
Alekasandra Wojdyła, Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Janowie,
„Wspólnie na rzecz dzieci”,
7 153,00
6
Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawiu
„Remont boksu garażowego na potrzeby funkcjonowania jednostki OSP”,
5 984,00
7
Sylwia Kozioł
Sołectwo Lipnik,

„Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem i montażem kominka oraz systemu rozprowadzenia ciepła, zakup i montaż dwóch lamp i dokończenie remontu instalacji elektrycznej”,
8 000,00
8
Marek Bartkowiak
„Wykonanie murawy płyty pełnowymiarowego boiska w Złotym Potoku”,
14 550,00
9
Artur Słabosz
Sołectwo Bystrzanowice
 
„Montaż trybun przy boisku sportowym w Lgoczance”
2 220,00
 
OGÓŁEM
60 000,00

 

 
 
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski

Informacja o przyznanych stypendiach Wójt Gminy Janów dla uczniów z terenu gminy Janów na rok szkolny 2011/2012.

Wójt gminy Janów informuje , że na rok szkolny 2011/2012 zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Janów dla uczniów z terenu naszej gminy, szczególnie uzdolnionych artystycznie, zdobywających laury na konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Stypendia za ten okres otrzymają następujący uczniowie:

1. Roksana Nieroda
2. Przemysław Piekarski
3. Agata Śrubarz
4. Adrianna Znaj
5. Konrad Znaj

Konsultacje trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 10 lutego 2011 r. do godziny12.00(za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  27/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 lutego 2011 r. do 10 lutego 2011r. do godziny 12.00.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
 
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 


Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na  lata 2011 - 2015. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 10 lutego 2011 r. do godziny12.00(za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  26/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, prowadzącymi na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 lutego 2011 r. do 10 lutego 2011r. do godziny 12.00.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
 
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

Konsultacje programu współpracy

 

Wójt Gminy Janów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011”. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 20 grudnia 2010r (za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).


Zarządzenie Nr  3/2010
Wójta Gminy Janów
z dnia 9 grudnia 2010 roku

 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
§ 1
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami gminy Janów, organizacjami pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011
 
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 9 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.
 
§ 3 
1.  Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2.  Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
3.  Organizacje pożytku publicznego, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego w roku 2010 o przeprowadzanych konsultacjach zostaną powiadomione pisemnie
 
§ 4  
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Baran.
 
 
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 

Program współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011.

 

Konsultacje programu współpracy

Urząd Gminy w Janowie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010”. Wszelkie sugestie lub propozycje dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej (Urząd Gminy Janów, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1), telefonicznej (nr 34/3278-048), faksowej (34/3278-081) lub pocztą internetową (gmina@janow.pl) wraz z uzasadnieniem do dnia 19 lipca 2010r (za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Janów).

 
Pełny tekst Zarządzenie Wójta Gminy Janów w sprawie: przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.

Zarządzenie Nr 384/2010
Wójta Gminy w Janowie
z dnia 13 lipca 2010 roku

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
Wójt Gminy Janów zarządza:
 
§ 1
 
Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami gminy Janów, organizacjami pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010
 
§ 2
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 lipca 2010 r. do 19 lipca 2010 r.
 
§ 3
 
1. Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.
2. Uwagi można zgłaszać telefonicznie, faksem, pocztą internetową oraz pisemnie. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.
3. Organizacje pożytku publicznego, które złożyły ofertę na realizację zadania publicznego w roku 2009 o przeprowadzanych konsultacjach zostaną powiadomione telefonicznie.
 
§ 4
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Rafał Strzelczyk.
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ mgr Adam Markowski
 

 

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów.

Janów, dnia 12.10.2009r

BK.III.7610/3/7/09
 
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Janów
 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
 
Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów”.
Opinią Sanitarną nr NZ/521/M/0254/25/09 NZ.521-40/09 z dnia 17.02. 2009r (data wpływu 19.02.2009 r.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach stwierdził że nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr RDOŚ-24-WOOŚ/0713/101/09/bm z dnia 07.09.2009 (data wpływu 10.09.2009 r.) postanowił wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów”.
 
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowie (www.bip.janow.akcessnet.net), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.
 
 
 
 
Z-ca Wójta Gminy Janów
/-/ Sławomir Peryga

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Janów

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych jednorodzinnych stanowiących własność mieszkańców, przy udziale środków z WFOŚIGW w Katowicach. Głównym celem Programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne, montaż kolektorów słonecznych oraz inne prace termomodernizacyjne.
Warunkiem uzyskania dofinansowania oraz wdrożenia Programu jest w dużej mierze odpowiednie zainteresowanie mieszkańców. Dlatego tak ważne jest wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy. Po zebraniu odpowiedniej ilości ankiet Gmina przystąpi do kolejnego etapu przygotowań do realizacji Programu. Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli liczyć
na uzyskanie dofinansowania
w wysokości do 60% kosztów wykonania modernizacji.


Mieszkaniec będzie musiał dysponować własnym wkładem finansowym, czyli około 40% plus nadwyżka ponad przyjęte górne granice kosztów. Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną wykonane przez wykwalifikowane firmy.
W ramach Programu mieszkaniec będzie mógł uzyskać dotację m.in. na zakup i montaż nowego kotła, likwidując stare nie ekologiczne źródło ciepła, na montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej. Program w ten sposób promuje odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej popularne i dostępne.
Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Gminy.
Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kolejnym krokiem będzie składanie wniosków o udział w Programie przez mieszkańców a następnie podpisanie wiążących umów z mieszkańcami, które będą określać wielkość indywidualnego dofinansowania oraz zasady jego rozliczenia. Należy pamiętać o tym, że dotacja przekazana będzie tylko na prace, które będą przeprowadzane po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach
 www.niskaemisja.pl   www.janow.pl

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w sekretariacie
UG Janów, ul. Częstochowska 1
najpóźniej do dnia 17.04.2009 r. !!!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, Programem prosimy o kontakt z:
Urzędem Gminy Janów – Jarosław Zasuń, tel. (034) 327 80 48
Firmą AGROTUR S.A, która zajmuje się przygotowaniem Programu, tel. (032) 285 70 13, e-mail: biuro-pone@agrotur.org.pl

Zachęcamy również do przekazywania uwag i sugestii, które pomogą w tworzeniu Programu.

WZÓR ANKIETY W FORMACIE DOC (z możliwością komputerowej edycji)

Informacja dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego.

I N F O R M A C J A 

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego działające na terenie Gminy Janów do zapoznania się z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2009.
 
Wszelkie sugestie lub propozycje do programu prosimy przesyłać na adres Urzędu Gminy Janów w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do dnia 16 marca 2009 roku.
 
Zgłoszone propozycje zostaną przekazane do Komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która zapozna się z materiałami i przygotuje stosowny projekt uchwały pod obrady Rady Gminy.

Informacja dla petentów

Urząd Gminy Janów informuje petentów, że w dniu 9 stycznia (piątek) 2009 r. z powodu awarii systemu ogrzewania będzie nieczynny.

Informacja dla petentów - dzień wolny

Urząd Gminy Janów informuje petentów, że w dniu 24 grudnia (środa) będzie nieczynny. Dzień wolny przypada za Święto Wszystkich Świętych. Podstawa prawna - art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.

Informacja dotycząca wykonywania zabiegów sterylizacji zwierząt.

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY

 
Urząd Gminy Janów informuje , że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Janów, została zawarta umowa z lekarzem weterynarii na wykonywanie zabiegów sterylizacji zwierząt.

Zabiegi te będzie przeprowadzał uprawniony lekarz

Artur Maciej Grabowski – Lekarz Weterynarii

Adres przychodni:
Żarki ul. Mostowa 1
tel.  034 3148026 kom.502331405Zasady wykonania usługi oraz koszty :

Przed przeprowadzeniem zabiegu lekarz sprawdzi tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia. Odmowa okazania odpowiedniego dokumentu uprawnia lekarza do odmowy wykonania usługi.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50 % kosztów zabiegu,
Gmina płaci pozostałe 50% bezpośrednio lekarzowi weterynarii

Rodzaj usługi

Cena usługi

Kwota płacona przez mieszkańca

Kwota płacona przez Gminę

Sterylizacja kotki

130 zł

  65 zł

 65 zł

Kastracja

Kocura

 60 zł  

  30 zł

 30 zł

Sterylizacja suki do 20 kg

150 zł

 75 zł

 75 zł

 

Sterylizacja suki do 35 kg

200 zł

 100 zł

100 zł

Sterylizacja suki powyżej 35 kg

250 zł

125 zł

125 zł

 

Kastracja psa

100 zł

 50 zł

 50 zł
Zabiegi sterylizacji i kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów i kotów , którzy są mieszkańcami Gminy zameldowanymi na terenie Gminy Janów.


Sekretarz Gminy Janów

/-/ mgr Magdalena Stachurska

90 flag na 90. rocznicę odzyskania niepodległości

90 flag na 90. rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada przypadnie 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Urząd Gminy w Janowie ufundował 90 flag wraz z drzewcami. Flagę będzie mógł dostać każdy mieszkaniec gminy, który od poniedziałku zgłosi się do sekretariatu Urzędu Gminy i pisemnie zobowiąże się do wywieszania jej podczas świąt państwowych. Ratujmy naszą tożsamość narodową.  Doceńmy fakt, że nasi przodkowie przez 123 lata walczyli o to, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Dokładnie 90 lat temu, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy państwowej oraz zadecydowała o przekazaniu naczelnego dowództwa nad polskimi wojskami marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski, powracający z internowania, stał się symbolem narodowym. Wydarzenie to zbiegło się z zakończeniem I wojny światowej poprzez podpisanie rozejmu w Compi?gne pomiędzy walczącymi siłami. Data ta jest ukoronowaniem 123 lat walk o wolną i niepodległą Polskę.

AZBEST

UWAGA  AZBEST !!!!!!

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów

Zgodnie z zapisami „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” gminy mają obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest”, w których określone zostaną potrzeby oraz ilości środków finansowych koniecznych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Opracowanie dokumentacji umożliwi uzyskanie dotacji na utylizację azbestu.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem kompleksowej pomocy w demontażu, transporcie i usuwaniu odpadów azbestowych zobowiązani są do dokonania inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury, na specjalnych ankietach, które niezwłocznie po wypełnieniu należy dostarczyć do Wydziału Budownictwa Urzędu Gminy Janów (pokój Nr 8) lub do sołtysów swoich wsi. Ankiety będą roznoszone na terenie gminy w dn. 27.XI. do 1.XII. a ponadto będzie można je otrzymać od sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Janów.

Inicjatywa dotyczy nie tylko azbestu znajdującego się w pokryciach dachowych (eternitu), ale też znajdującego się w innych materiałach, np. okładzinach izolacyjnych, ociepleniowych i zabezpieczeniach przeciwogniowych, które są również szkodliwe dla zdrowia. Najgroźniejsze działanie pyłów respirabilnych azbestu to wnikanie włókien głęboko do układu oddechowego, co powoduje groźne choroby, takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak oraz nowotwór płuc i oskrzeli. Przy niewłaściwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych obiektów może przekraczać kilka, a nawet kilkanaście milionów włókien na jeden m3 przestrzeni. Należy podkreślić, że działanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia się wobec jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje rakotwórcze, np. węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dym tytoniowy, itp.

Prosimy o możliwie szybkie i dokładne wypełnienie ankiet. Jednocześnie informujemy, że wszystkie gospodarstwa, które nie oddadzą ankiet, będą kontrolowane na obecność azbestu a w wypadku stwierdzenia jego występowania nie będą już mogły uzyskać wsparcia finansowego.

Wójt Gminy Janów

mgr Adam Markowski

 


Dostępne kategorie:
Informacje Urzędu